V letošním roce 2015 si připomínáme významné jubileum SDH. Uběhne právě 130 let od doby, kdy byl dán základ sboru dobrovolných hasičů ve Volči. Časté požáry, které vznikaly v dřívějších dobách, byly velikou pohromou obyvatel. Stavení byla většinou dřevěná, krytá došky nebo šindelem a požár obyčejně skončil v základech. Hašení požáru se většinou provozovalo sousedskou výpomocí, bez spolkového označení. Toto je známo z ústního podání, které je velice nevěrohodné a v písemné podobě se nedochovaly žádné bližší informace.
Teprve ke konci 19.století, kdy bylo povoleno tvoření spolků, se sešli v roce 1885 naši předci, aby podali návrh na založení sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Tento byl devátým sborem v tehdejším přeloučském okrese.
V roce 1886 byl nejprve zvolen čtyřčlenný komitét, který měl za cíl zřízení hasičského sboru. Ten byl tvořen Václavem Horynou čp.9, Františkem Baladou čp.18, Václavem Neknězem čp.10, Františkem Mrštíkem čp.1. Zápis v roce 1886 dává za úkol obecnímu ponocnému Janu Víškovi kromě jiných povinností v případě požáru troubiti na poplach.

Bylo ustanoveno:
1. Každý člen si opatří na vlastní útraty režný stejnokroj a čepici.
2. Obec opatří výzbroj z prostředků obecních a to pásy a sekyrky. Dále hasičské náčiní: čtyřkolovou stříkačku, jednu malou ruční stříkačku, 6 plátěných košíků a 2 háky. Toto nářadí se ponechává hasičskému sboru.
Dále se členové hasičského sboru zavazují, že s nasazením všech svých sil budou všemožně chránit proti zhoubnému živlu. V letních měsících, tj. od 1.6. do 31.10, budou provádět střídavě vždy 2 a 2 noční hlídky.

     9.2. 1886 byl ustaven hasičský sbor, který byl tvořen ustavujícím komitétem a dalšími členy sboru byli následující: Josef Horyna čp.3, Josef Pětioký, Josef Sehnoutek, Václav Šťastný, František Brynda – švec. Starostou sboru byl zvolen František Mrštík. Přesný počet členů nelze zjistit, protože se nedochovaly konkrétní zakládající listiny. Svůj křest, provedením zásahu, měl sbor v roce 1886 hned dvakrát. První akce hasičského sboru byla 18.5. 1886 u Františka Vrabce čp.61. Oheň vypukl na půdě a rozšířil se podkrovím na celé stavení. Sjely se 4 hasičské sbory se čtyřmi stříkačkami. Pohořelý byl probuzen, až když byla celá střecha v plameni. Škoda byla odhadnuta na 1050 zl. a nejbližší soused Matěj Sirůček utrpěl škodu za 40 zl. Pojišťovna banky Slavie zaplatila 865 zl. Oheň vznikl z nezjištěné příčiny. Druhý zásah byl 23. 5. 1886 v čp.11 u Josefa Píši.
Také tehdy měli problémy a těžkosti, nebyla garáž ani žádná kůlna, kde by mohli ukrýt stříkačku před deštěm. A tak byla od 1.1. 1890, za poplatek 5 zl. ročně, uschována pod střechou u Václava Horyny čp.9.
V záznamech Josefa Štíchy se začala vést přesná evidence požárů až od roku 1911, kdy se sbor účastnil třikrát. 22.7. zasahovali v Žáravicích, 28.7.v Chýšti a 14.9.ve Volči. V tomto roce měl náš sbor 22 členů, z toho 2 čestní, 5 zakládajících a 15 činných. O tom, že hasiči své povinnosti brali vážně, svědčí rok 1912, kdy se zúčastnili 35 praktických a 2 teoretických cvičení. Voleč se stala středem pozornosti 16.6. 1912, kdy se zde konal župní sjezd spojený s veřejným vystoupením místního sboru a za účasti 25 sborů z okolních obcí. Celkem se sjezdu zúčastnilo 263 hasičů. V tento den byla za věrné služby hasičské udělena záslužná medaile „Václavu Horynovi, Josefu Hrůšovi, Václavu Šťastnému, Janu Kotkovi a Františku Knížkovi“. FOTO: archiv – autor neznámý
„Těmto udělena jest záslužná medaile za věrné služby hasičské, výnosem C.K. místodržitelství království Českého čís. 12.125 a dne 16. června 1912 odevzdány.“ Čestné členství bylo uděleno Janu Kotkovi.
Ke sjezdu byla zakoupena nová stříkačka od ústřední prodejny hasičské za 2 300 zl. se vším příslušenstvím a starý stroj převzat zpět za 400 zl. Nový stroj byl podroben výkonnostním zkouškám.

Příklady dosažených údajů:
1. sací ventil: při pumpování dostoupil manometr č.55 1/2
při klidu 2 min. klesl tlak na č.55
2. ventil výpustní: při pumpování dostoupil manometr na č.3 1/2
při klidu 2 min. klesl na č.3 1/4
3. Při zkoušce tlaku vody č.11 1/2 , po 2 min. klesl na č.10 3/4
4. Délka proudu při silném větru: proudnice o průměru 12 mm dostřik 27 m
proudnice o průměru 13 mm dostřik 25 m
proudnice o průměru 14 mm dostřik 25 m a více při hubici příruční dvoumetrové

     Kromě cvičení a sjezdu se sbor účastnil hašení požáru v Chýšti. Pořádal masopustní věneček a letní veselici s pestrým programem. V této době byl starostou hasičů Václav Horyna a velitelem Josef Kratochvil čp.55. Sbor čítal 21 aktivních členů.
V roce 1913 se náš sbor zúčastnil okresního cvičení v Dědku. Předvedli na Velikonoce hru od K.H.Borovského. Uspořádali masopustní věneček.
V roce 1914 zorganizovali ples.
Začátkem první světové války byla činnost sboru přerušena, ale vznikem Československé republiky se 19.1. 1919 schází sbor dobrovolných hasičů ve Volči, aby opět obnovil svoji činnost. Byly provedeny nové volby, kde až na malé vyjímky zůstává vše při starém jako před válkou, volí se na 6 let. Dochází k časté výměně členů výboru a proto práce a činnost sboru není tak dobrá jako dříve.
Za rok 1920 se naši hasiči zúčastnili 14 cvičení. Byli i na sjezdu ve Vyšehňovicích. Uspořádali samozřejmě ples.
27.7. 1921 hořelo u Josefa Mrštíka. Ve stejném roce byl uspořádán ples.
V roce 1922 se náš sbor účastnil likvidace požáru v Kasaličkách. Byl při uvítání presidenta T.G.Masaryka v Přelouči. V tomto roce má náš sbor 22 členů (dvě čestná členství, tři zakládající, šestnáct činných a jeden přispívající). Ještě ve stejném roce byl uspořádán ples a cyklistické závody.
V roce 1923 byl požár ve stavení pana Heteše. Provedlo se 5 praktických cvičení a 2 teoretická.
V dalším roce 1924 se zúčastnili okresního cvičení v Přelovicích. Bylo provedeno 14 praktických cvičení a 2 teoretická. Při nových volbách byl zvolen starostou i velitelem Rudolf Žaloudek. A jak jinak, byl uspořádán ples.

     Takový stav trvá do roku 1934, kdy nastupují noví členové výboru. Starostou se stává Václav Hrůša čp.40 a velitelem Rudolf Žaloudek čp.25. Aktivní činnost členstva stoupla a sbor se zúčastňuje všech sjezdů i okrskových cvičení pořádaných okolními sbory. Náš sbor tehdy vynikal v pořadových cvičeních, cvičení se stroji a se sekerkami a žerděmi. FOTO: archiv – autor neznámý

     21.2. 1937 při oslavách 50letého trvání sboru bylo zakoupeno 12 nových stejnokrojů. Usneslo se zde, že je nutné pořídit novou motorovou stříkačku a postavit hasičskou zbrojnici. Záruku na zakoupení stříkačky převzala místní kampelička. Koupě byla provedena ještě ve stejném roce od firmy Smekal Slatiňany za 24 000 Kč, k tomu další příslušenství 200 m hadic, 2 ruční navijáky a ještě zdarma 12 vycházkových pásů, 1 pás lezecký a 2 kouřové masky. Stal se kuriózní případ, při projednávání koupě stříkačky v obecním zastupitelství, kdy člen Václav Horký čp.68 se tvrdě stavěl proti této koupi. Nakonec byl první zásah s tímto strojem proveden při požáru jeho usedlosti. Za výstavbu nové zbrojnice bere záruku starosta sboru Václav Hrůša čp.40. Stavba byla uskutečněna v roce 1938 na dvoře obecního domu čp.78.

     Druhá světová válka znovu přerušila činnost hasičů ve Volči. Po osvobození v roce 1945 se sbor znovu schází a obnovuje činnost. Velitele vykonával Sirůček čp.83, který doplnil výbor. Již v roce 1946 bylo provedeno 12 cvičení a zúčastnil se župního sjezdu ve Vyšehněvicích. Sbor každoročně se zúčastňuje všech námětových cvičení a školení, která byla pořádána.

     Od roku 1949 – 1953 nejsou žádné zápisy o činnosti sboru, v tuto dobu byla stagnace a nelze zjistit, proč byla zaviněna.

     Ke zlepšení situace dochází v roce 1954, kdy se opět činnost sboru navrací do dřívějších – lepších kolejí.V této době čítá sbor 18 členů. Předsedou byl zvolen Josef Sirůček čp.78. Konají se pravidelně schůze, dělají zápisy a činnost sboru je obnovena. Ve stejném roce byl zaznamenán velký požár při bouřce, kdy od blesku chytilo Panchartkovo čp.54 a vedlejší Hetešovo čp.56. Oba domy měly slaměnou doškovou krytinu a ta se rozlétávala po celém okolí. K požáru se sjelo mnoho požárních sborů.
Byla vybudována nová nádrž v jižní části obce v hodnotě 20 000 Kčs. Činnost sboru se dále zaměřuje na protipožární činnost v obytných budovách, provozovnách v místním JZD.

     V roce 1963 je instalována požární siréna. V roce 1964 jsou nové volby a předsedou sboru byl zvolen Josef Líkař, kovář čp.16. Sbor se aktivně podílí na výstavbě dvou vodních nádrží v obcí, které slouží k zajištění účinného zásahu. Byl vybudován sušák na hadice. Sbor získal od VCHZ Pardubice vysloužilou automobilovou stříkačku „Praga“, která později putovala do Muzea požární techniky v Přibyslavi, respektive jeho depozitu. O tomto vozidle se v budoucnu dočtete na jiném místě našich stránek.

     V roce 1973 začíná pod vedením p. Josefa Vaníčka č.p. 99 pracovat kolektiv mladých požárníků, který od roku 1975 každoročně soutěží ve hře Plamen. Několikrát tento kolektiv dosáhl i na posty nejvyšší v okresním měřítku a účastnil se závodů v krajském kole.
V roce 1975 byly provedeny oslavy 90 let od založení požárního sboru ve Volči. Oslavy byly dostaveníčkem mnoha požárních sborů k soutěžení. Těchto oslav se také zúčastnili mladí požárníci, kteří již předvedli svoje dovednosti.
Pro větší akceschopnost nám bylo přiděleno požární vozidlo Robur v roce 1976. S tímto vozidlem jsme získali i modernější stříkačku PS-8, která nahradila stříkačku z roku 1937 DS-12.

     V roce 1977 byla postavena na sportovním hřišti u hlavní silnice nová požární zbrojnice s mládežnickou klubovnou v akci „Z“ v celkové hodnotě 245 000 Kčs. Činnost sboru měla i jiné aktivity k získání finančních prostředků, např. pořádání plesů a zábav, brigád, sběr starého papíru, železného šrotu apod. FOTO: archiv – autor neznámý
Oslavy 100letého trvání hasičského sboru ve Volči v roce 1985 se pořádaly na sportovním hřišti. Celou akci s ukázkami cvičení, techniky a se soutěžemi vedl Jaroslav Mrštík čp.105. V tomto roce měl sbor 54 členů.
Po té zase náš sbor usnul na vavřínech a postupně se začal probouzel až počátkem devadesátých let, kdy mladí hasiči dvakrát zvítězili v okresním kole a zúčastnili se oblastních kol. Dospělí hasiči také vyhráli několikrát okrskové kolo a reprezentovali náš sbor v okresní soutěži.

     V roce 2000 patří Sbor dobrovolných hasičů ve Volči do Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Představenstvo SDH Voleč: velitel Jan Žaloudek čp.122, starosta Petr Mrštík čp.105, místostarosta Václav Hrůša čp. 38, jednatel Jaroslav Mrštík čp.105, účetní Josef Bořek čp.36, preventista Milan Žaloudek čp.25, strojníci Jan Kratochvíl st. a ml. čp.106. Volečský sbor sdružený s dalšími 14 SDH tvoří největší okrsek v okrese Pardubice. Členové se účastní školení, soutěží, dospělí hasičského plesu, který stále náš sbor pořádá, a pro děti se pořádá maškarní karneval. Zájmu velkých i malých se již od roku 1994 těší soutěž pro mladé hasiče „Boj o kuželky“, která se pořádá v tělocvičně ZŠ Rohovládova Bělá, kde je hlavním pořadatelem Jan Kratochvíl ml. V různých soutěžích po celé republice dosahuje náš sbor pouze průměrných výsledků. Je to dáno jednak nedostatkem finančních prostředků, ale i přístupem některých členů.

     Po celé obci je vytvořena hydrantová síť pro lepší dopravu vody. Hasičská zbrojnice, dnes již plynofikována, chrání jednu stříkačku PS-8, dvě PPS-12, jednu historickou od firmy Smekal z roku 1937, vozidlo Avia A31 SPO a výzbroj členů. Dnešní výbava i zázemí je těžko srovnatelné s tím, s čím se začínalo před mnoha lety.

     Při příležitosti 115. výročí založení našeho sboru v roce 2000 byla odstartována nová tradice v pořádání netradičních akcí. Pro širokou veřejnost je každoročně na jaře pořádáno „Sousedské posezení s živou hudbou“, kde se objevují i zajímavé osobnosti, jakými je např. Josef Macháček, účastník Ralley Paříž – Dakar na speciální čtyřkolové motorce nebo žokejové a trenéři dostihových koní pro Velkou pardubickou. Pro sportovně založené je pravidelně koncem července pořádána soutěž v požárním útoku pod názvem „O pohár SDH Voleč“ v kategorii mužů i žen. Pro milovníky historie se ve stejnou dobu koná „Sraz historické hasičské techniky“. Tyto akce postupně šly do ztracena a v současné době pořádáme akci pro všechny – O pohár SDH Voleč vždy první víkend v září. Na této akci jsou vždy doprovodné akce pro širokou veřejnost. Činnost je prověřována také výjezdy k likvidaci požárů a jiným událostem.

     Po roce 2010 dochází k určitým změnám a ustálení činností jak sboru, tak z důvodů zákonných změn nově vzniklé JPO III a to jak po stránce pořádaných akcí, tak i postupným rozšiřováním a zkvalitňováním technického vybavení a prostor. Mezi základní pilíře akcí patří hasičský ples, pořádaný ve spolupráci se sborem Kasalice a Pravy následovaný dětským karnevalem. Dále halové závody pro kolektivy mladých hasičů „Boj o kuželky“ (v současné době je pořádání této akce přerušeno) a soutěží v hasičském „klasickém“ útoku „O pohár SDH Voleč“. Jednotka se zúčastňuje námětových a prověřovacích cvičení a výjezdů k mimořádným událostem na vyžádání Krajského operačního střediska HZS a asistencí na různých akcích, případně technické pomoci občanům dle možnosti a vybavení jednotky.
Vybavení hasičů se postupně neustále zlepšuje, v rámci finančních možností, v souladu s plánem plošného porytí jednotkami PO a jejich vybavením. Do obce byla převedena z HSZ cistenová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku T148, provedeno dovybavení spojovou technikou, plovoucím čerpadlem a naposledy dýchací technikou. Podrobnosti o vybavení najdete v rubrice technika. Díky obětavé práci hasičů a spoluprácí s obcí bylo provedno odkoupení části pozemků kolem hasičárny a svépomocí vyroben přístřešek pro uskladnění materiálu, úpravy prostor hasičárny a kluboven, zbudování nadzemního hydrantu pro plnění cisterny před hasičárnou a spousta další práce. Postupné proměny zažívá i velké hřiště, které se se snažíme vylepšit pro všestrannou činnost nejen hasičů.

V roce 2015 se více stabilitizovala činnost sboru. Za poslední období prošla modernizací garáž v hasičské zbrojnici. Vytápění v celé budově se muselo také modernizovat a tím došlo ke snížení nákladů na vytápení. Sbor nadále pořádá ples a karneval. Místo konání se po letech změnilo – Vyšehněvice, způsob organizace je také jiná tyto akce pořádáme sami bez účasti jiných sborů. Boj o kuželky (halová soutěž pro děti) nebyla také zatím obnovena. To je možná výzva pro další období. Naopak soutěž v klasickém požárním útoku se stále těší zájmu závodníků, ale i široké veřejnosti hlavně dětem. Tato akce je každoročně vylepšena doprovodnými programy pro děti a dospělé. Průběžně se sbor účasní závodů dopělých i dětí a výsledky dělá dobré jméno obci. Jednotka se zúčastňuje námětových a prověřovacích cvičení a výjezdů k mimořádným událostem na vyžádání Krajského operačního střediska HZS a asistencí na různých akcích, případně technické pomoci občanům dle možnosti a vybavení jednotky, které je průběrně doplňováno a modernizováno. Významnou proměnou máme v dopravním vozidle. Původní Avia byla nahrazena vozidlem Fiat Ducato. Díky obětavé práci hasičů bylo provedna spousta práce pro zlepšení vzhledu okolí hasičské zbrojnice. Postupné proměny zažívá i velké hřiště, které se se snažíme vylepšit pro všestrannou činnost nejen hasičů.

     Domníváme se, že činnost našeho sboru není špatná, ale vždy by mohla být lepší. Rozmezí více než 130 let je dlouhá doba, nutně se musela objevit období úspěchů a rozmachů, ale i období snížené aktivity. Bohužel se občas setkáváme i se závistí a nepochopením vlastní myšlenky, se kterou naši předci tento sbor zakládali, tj. pomáhat nám všem před živelnými pohromami a jinými událostmi, prostě ku pomoci bližnímu.